mpdizajnElegans

GATGörgey Artúr Társaság

A GAT Alapszabálya


I. Alapvető rendelkezések

1. A Görgey Artúr Társaság (a továbbiakban: társaság) egyéneket és szervezeteket tömörít, akiket, ill. amelyeket a magyar-cseh kölcsö-nösség és hagyománytisztelet iránt való érdeklődés köt össze a tudományokban, kutatásban és tudományos oktatásban úgy a múltat mint a jelent illetően, tekintettel a jövőre is.
2. A társaság a Cseh Köztársaságban (a továbbiakban: ország) élő magyar kisebbség értelmiségi tagjainak kezdeményezésére lett megalapítva Prágában 2005. márc. 2-án, mint demokratikus alapokon nyugvó nyitott társadalmi egyesülés, amelybe szabad belépése van bármilyen egyénnek minden megkötés nélkül, aki azonosul a társaság céljaival és betartja annak alapszabályát.
3. A társaság az országban működő magyar kisebbségi szervezeteknek a magyar kisebbségi kultúra fejlesztése terén kitűzött programjához kíván csatlakozni.

II. A társaság neve, jogi helyzete, székhelye és működési köre

1. A társaság a Görgey Artúr Társaság nevet viseli, csehül: Společnost Artúra Görgeyho, továbbá a GAT rövidítést, és a

GAT.GIF

jelképet használja.
2. A társaság a 83/1990 sz. törvény érvényes olvasata értelmében szabad tömörülés.
3. A társaság jogi személy, és ennek alapján nevében jogi viszonyokat létesíthet vagy szüntethet meg. A jogi kapcsolatokban mint jogi személy lép fel.
4. A társaság székhelye Ře 45, Husinec-Ře, PSČ 250 68.
5. A társaság működése az ország egész területére terjed ki.
6. A társaság tevékenységét a társaság alapszabályára való tekintettel fejti ki, és független pártoktól vagy gazdasági szervezetektől.

III. A társaság tevékenységének céljai

1. A társaság célja támogatni a magyar kisebbség identitásának megőrzését az országban, és továbbfejleszteni a kisebbség szellemi értékeit és műveltségét. A társaság megteremteni kívánja a szakemberek, és az országban tevékenykedő magyar tudósok, kutatók és művelődők iránt érdeklődők együttműködésnek, és az információcseréjének  feltételeit.
2. A társaság az ismeretek bővítéséhez tagjai tevékenységének koordiná-lásával kíván hozzájárulni. Ezzel kapcsolatban támogatja:
a) adatok gyűjtését és tárolását a magyar származású tudósok tevé-kenységéről az ország területén,
b) a magyar tudósok tevékenysége emlékhelyeinek és emlékezetes helyeinek a kikeresését az ország területén és azok ápolását,
c) viták és szemináriumok szervezé-sét a feltárt adatokról, emlékekről és a magyar személyiségek más megnyilvánulásairól az országban,
d) a társaság munkájáról szóló információk közlését különböző médiumokban,
e) a magyar származású tudósok és kutatók az országban végzett tevékenységéről szóló információk közlését a magyar kisebbségi és a cseh többségi szakmai vagy laikus nyilvánosságával.
3. A társaság törekszik emléktáblát állítani Görgey Artúrnak, az első jelentős magyar vegyésznek, aki az 1845-1848-as években a prágai Ferdinánd és Károly egyetemen tanult és dolgozott.

IV. A társaságban való tagság feltételei

1. A társaság rendes tagjává az a személy válik, akik az alapszabály cikkelyei alapján megkövetelt feltételeket teljesítette azzal, hogy:
a) a jelentkezési íve alapján a társaság vezetősége által a társaság tagjai közé fel lett véve,
b) hozzájárul a társaság tudományos, vagy népszerűsítési tevékeny-ségéhez,
c) fizeti a tagsági díjat.
2. Rendkívüli tagságot a vezetőség azoknak az egyéneknek adhat, akik nem rendelkeznek önálló keresettel és nincs jövedelmük (diákok, háztartás-beliek), de akik jelentősen járulnak hozzá a társaság célkitüzéseihez.  A rendkívüli tagoknak nincs szavazati joguk és nem választhatók a társaság szerveibe, nem kötelezők tagsági díjat fizetni a vezetőség egyoldalúan is megszüntetheti tagságukat.
3. A társaság külföldi tagja lehet idegen állam polgára is, akinek a tagsági díját a vezetőség közös megállapodás szerint szabja ki.
4. A tagság megszűnik:
a) a társaság vezetőségéhez írásbeli formában eljuttatott értesítés alapján, amelyben a tag kinyil-vánítja a társaságból való kilépési szándékát,
b) a társaság tagjának kizárásával a tagsági kötelességek súlyos megsértéséért az alapszabály be nem tartásával, pl. a tagsági díj ki nem fizetéséért az adott fiskális év folyamán, stb.
c) elhalálozással,
d) a társaság megszűnésével.

V. A tagsággal járó jogok és kötelességek

1. A társaság tagjának joga van:
a) részt venni a társaság összes tevékenységében,
b) részt venni a közgyűléseken,
c) jelölteket javasolni és jelöltetni magát a társaság szerveibe,
d) informálva lenni a társaság tevékenységéről,
e) olyan tevékenységet fejteni ki, amiért a társaság megalakult, akár a társaság keretén kívül is,
f) bármikor szabadon kilépni a társaságból.
2. A társaság tagja köteles:
a) aktívan részt venni a társaság tevékenységében,
b) betartani a társaság alapszabályát,
c) fizetni a tagsági díjat.

VI. A társaság szervei

1. A társaság alapvető szervei:
a) a közgyűlés,
b) a társaság vezetősége,
c) a társaság ellenőre.
2. A közgyülés a társaság legfelsőbb szerve. Hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása,
b) a vezetőség tagjainak, és az ellenőr megválasztása és visszahívása,
c) a társaság tárgyalási rendjének a jóváhagyása,
d) a társaság vezetősége tevékenysé-gének a jóváhagyása,
e) a társaság felszámolásának az eldöntése,
f) a társaság évi pénzügyi elszámolásának a jóváhagyása,
g) egyébb döntések, amelyeket a közgyülés fentart magának.
3. A társaság vezetősége a társaság legfelsőbb szerve a közgyűlések között eltelt időszakban. A vezetőséget a köz-gyűlés választja meg a társaság rendes tagjai közül. A vezetőség az elnökből, alelnökből és a vezetőség többi tagjai-ból áll. A vezetőség legalább három-tagú. A vezetöség gyűléseit az elnök hívja össze és vezeti, esetleg az elnök távollétében a gyűlést az alelnök hívja össze és vezeti azt. Az elnök a társaság nevében intézkedik, távollétében teljes mértékben az alelnök helyettesíti. Ez a hatáskör az elnök által más vezetőségi tagra is átruházható.
4. A társaság vezetősége:
a) végrehajtja a közgyűlés határo-zatait,
b) a közgyűlés elé terjeszti a társaság hosszútávú koncepcióját, és a tevé-kenységéröl szóló beszámolóját,
c) előkészíti a társaság közgyűlése által jóváhagyott akciókat,
d) évente legalább egyszer összehívja a tagság közgyűlését,
e) felelős a társaság folyó évi pénzügyi elszámolásával,
f) szükség szerint kialakítja a társa-ság segédszerveit (szakmai bizott-ságok, a vezetőségi titkár, stb.),
g) a társaság rendes munkájának elősegítése érdekében kinevezi a vezetőség pénztárnokát.
5. A társaság ellenőrét a közgyűlés választja a társaság rendes tagjai, vagy más személyek közül. Az ellenőr felügyeli a társaság vezetőségének a tevékenységét és gazdálkodását, valamint ellenőrzi azt, hogy a társaság gazdálkodása és egyébb tevékenysége a jogi előirásokkal megegyezik-e. Az ellenőrnek joga van betekintést nyerni a számlákba és feljegyzésekbe, amelyek a társaság tevékenységével vannak összefüggésben. Az ellenőr nem lehet a vezetőség tagja.

VII. A társaság szerveinek eljárási módja

1. A társaság összes szerveinek eljárási módja a szóbeli tárgyalás a társaság jelenlévő tagjai között.
2. Különleges esetekben, főleg ha az ügy nem tűr halasztást, avagy az adott szerv összehívásával szemben nehezen elhárítható akadályok merültek fel, mint rendkívüli tárgyalási mód a per rollam tárgyalás fogadható el (írásban, faxon, vagy elektronikusan). Ilyen esetben a határozatot az illető szerv az elnök által a szerv összes tagjához írásban eljuttatott kérdésére kapott válaszok alapján fogadja el. Az ilyen módon elfogadott határozatot az illető szervnek a legközelebbi gyűlésén meg kell erősítenie, különben a határozat érvényét veszti.
3. A társaság szervei az elfogadott határozatok alapján döntenek, amelyek a jelenlévő tagok szavazásának az eredménye. Azon az esetekben, amelyekben az egyes szervek meg-választásáról, vagy a társaság alapvető exisztenciális kérdéseinek a megvá-laszolásáról van szó, a titkos szavazás a döntő. Az alapszabály megváltoz-tatására, vagy a társaság megszünte-tésére irányuló döntéshez a szavazatok kétharmados többsége szükséges.  Egyéb esetekben a döntés aklamá-cióval történik.
4. A társaság mindennemű szerveinek a tárgyalásáról feljegyzést kell készíteni.
5. A tárgyalás részleteiről az eljárási szabály rendelkezik, amelyet a részt-vevők a tárgyalás előtt hagynak jóvá.
6. Az aláírások a társaság nevében úgy történnek, hogy a társaság leírt, vagy kinyomtatott nevéhez a vezetőség elnöke csatlakoztatja kézjegyét (távollétében a társaság alelnöke). Az elnök vagy a társaság vezetősége a társaság nevében való aláírásra felhatalmazhat más vezetőségi tagot is (pl. a társaság pénztárnokát).

VIII. A társaság gazdálkodása és gazdasági tevékenysége

1. A társaság a saját vagyonával gazdálkodik, úgyszintén gazdálkodhat azzal a vagyonnal, amelyet joga van használni. 
2. A társaság saját vagyona főleg a tagsági díjakból és a társaság gaz-dálkodásából, továbbá a pályázatokon elnyert anyagi támogatásokból szárma-zik. A társaság vagyona a társaságot egységesen illeti. A társaság a saját tulajdonába elfogadhat ajándékokat és adományokat fizikai és jogi szemé-lyektől egyaránt.
3. A társaság vagyona kialakítása, és tevékenysége céljainak elérése érde-kében:
a) megvalósíthat és koordinálhat kutatási projekteket,
b) kiadhat szakmai folyóiratot,
c) kiadhat egyéb publikációkat,
d) kifejthet szakmai felvilágosító tevékenységet (előadások, szemi-náriumok, konferenciák, stb.),
e) folytathat tanácsadói és szakértői tevékenységet munkaköre keretén belül.
4. Az előző pontban felsorolt tevékeny-ségek szükség esetén megkövetelik a 455/1991 sz. törvényben foglalt feljogosításokat.

IX. A társaság feloszlatása és megszüntetése

1. A társaság feloszlatásához a közgyűlés határotzata szükséges.
2. A társaságot meg lehet szüntetni törvényes okokból kifolyólag is.
3. Abban az esetben, amikor a társaság felszámolás nélkül szűnik meg, a társaság vagyona az utód szervezetre száll. 
4. Abban az esetben, amikor a társaság felszámolással szűnik meg, a megszűnés és a vagyoni viszonyok rendezése a  83/1990 sz. törvény megfelelő vonatkozásai szerint történik. A Cseh Köztársaság Belügy-minisztériuma által kijelölt felszámoló a társaság vagyonát az általánosan elfogadott üzleti szokások és elvek szerint rendezi el.

X. Zárórendelkezések

1. A társaság a Cseh Köztársaság Belügyminisztériuma által bejegyzett napon keletkezik.
2. Változtatások vagy az alapszabály megszüntetése csakis ezen alapszabály szerint történhet.


Ez az alapszabály az előkészítő bizottság által lett elfogadva Prágában 2005. május 18-án.


A GAT Programnyilatkozata>>                                        Vissza a Nyitó oldalra>>

Kedvencekhez  |  Általános üzletszabályzat
Letöltött lapok: 295343
Látogatók száma: 463741