mpdizajnMelykek

GTK Stratégia

Bemutatkozás


GTK STRATÉGIA CONSULTING - A NÉLKÜLÖZHETETLEN TÖBBLETTUDÁS FORRÁSA

Küldetésünk: Kutatás a mindenkori, nélkülözhetetlen többlettudás után

"A GTK Stratégia Consulting egy tudásalapú, üzleti szellemű, alkotó műhely, amelyben aktív egyetemi tanárok és vállalatvezetők irányítása mellett, kreatív egyetemisták és nagy tapasztalatú, többnyire nyugdíjas vállalatvezetők kutatnak a mindenkori, nélkülözhetetlen többlettudások után."

Tudásalapú alkotóműhely

Tudásalapú alkotóműhelynek tarjuk magunkat, mert a munkánk alapanyaga a tudás, melynek kutatásával, rendezésével, transzformálásával, szellemi és anyagi értékekké váltásával foglakozunk.

Üzleti szellemiségű alkotóműhely

Üzleti szellemiségű alkotóműhelynek tartjuk magunkat, mert munkánkat piaci versenykörnyezetben, üzleti értéktöbbletre törekedve, a piaci többlettudás feltárásával és értékesítésével végezzük. Alkotó munkánkban hajtóerőként használjuk a piaci verseny jótékony többre, jobbra motiváló hatását.

Alkotóműhely

Alkotóműhelynek tarjuk magunkat, mert az emberi együttműködés szinergikus hatásaira építve inter-generációs és interdiszciplináris környezetben nap-mint nap, szellemi és anyagi értékekre váltható többlettudást alkotunk és terjesztünk, hogy partnereink mindenkori versenyképes tudásszintjének fenntartásához hozzájáruljunk. Alkotóműhelynek tartjuk magunkat, mert a bennünk felgyülemlett és az általunk feltárt tudásból új, piacképes többlettudást alkotunk. Alkotásaink eredményeként új hasznos tézisek, tanulmányok, tanácsok, könyvek és oktató-tréning programok születnek.

 Tanácsadói Tanácsosi Hálózatunk összetétele

Aktív egyetemi tanárok és vállalatvezetők részvétele a mindenkori tudástöbblet alkotásban. A tudásalapú gazdaságban még a legnagyobb tanácsadó cég sem tud annyi tapasztalt szakértőt alkalmazni, amennyi kellene a mindenkori többlettudás megalkotásához. A feladat megoldására egyetlen reális út, hogy a tanácsadási munkába bevonjuk az aktív egyetemi tanárok és vállalatvezetők lehető legszélesebb körét.

A GTK Stratégia Consulting, már a tíz évvel ezelőtti alapításakor ennek az alapelvnek megfelelően kezdte meg munkáját. Az elmúlt tíz évben számos tanácsadási akcióba mintegy 200 egyetemi tanár, vállalatvezető kapcsolódott be. Az eddigi tanácsadói projektek között a legtöbb egyszerre bevont külső szakértők száma 36 volt, de átlagosan 5 szakértő vesz részt valamilyen módón a tanácsok kialakításában és alkalmazásában.

Budapest, 2006.03.20.

GTK STRATÉGIA CONSULTING - A NÉLKÜLÖZHETETLEN TÖBBLETTUDÁS FORRÁSA

Dr. G. Tóth Károly - SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Dr. G. TÓTH KÁROLY középiskolai tanulmányait a váci piarista gimnáziumban végezte

1954-ben kitűnő minősítésű tisztté avatták a Zalka Máté Híradó tiszti iskolában.

Távközlési mérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Kitűnő minősítésű gazdasági-mérnöki diplomáját 1976-ban, a rádió és TV adástechnikai doktori címét 1979-ben szerezte.

1972-ben francia ösztöndíjasként sajátította el a francia nyelvet és tanulmányozta a francia rádiózás és televíziózás rendszerét.

1995-ben angol nyelvvizsgát tett Londonban, a Trinity College London, nyelviskolában.

Dr. G. TÓTH Károly információ és stratégia menedzsment, valamint Társadalmi Párbeszéd szakértő. Szakmai érdeklődési körébe tartoznak a következők: az információ- és tudás-menedzsment, mint a versenyképesség meghatározó tényezői, az e-menedzsment és az e-kereskedelem, valamint az Információs Társadalom társadalmi, gazdasági hatásai, az érdekképviselet elméleti és gyakorlati kérdései.

Dr. G. TÓTH Károly, mint felsőszintű vállalati vezető, 1992-től 1999-ig az Antenna Hungária fejlesztési vezérigazgatójaként majd stratégiai igazgatójaként jelentős szerepet játszott a vállalat korszerűsítésében, és az egész magyar távközlési piac fellendítését szolgáló távközlés-fejlesztés folyamatában. Vállalatvezetői tevékenységének tapasztalatairól több szakmai cikke jelent meg a Vezetéstudomány című lapban és más kiadványokban.

Dr. G. TÓTH Károly több éven át töltötte be a Távközlési Érdekegyeztető Fórum (TÉF) alelnöki tisztségét és főszerkesztője volt a TÉF szakértői által, a HIF számára írt "A távközlési szolgáltatások fejlődése 1988-1998" című, alapműnek számító, átfogó távközlés-történeti könyvnek.

Dr. G. TÓTH több mint egy évtized óta vezető tisztségeket tölt be a Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesületben, melynek első stratégiájának kidolgozását is irányította. Jelenleg a GTK STRATÉGIA CONSULTING, tanácsadó cég, konzulens főigazgatójaként és többségi tulajdonosaként hasznosítja széleskörű távközlési és vezetési tapasztalatait.

Dr. G. TÓTH Károly elismert előadó és tanácsadó a magyar és az európai távközlési és médiavezetők, valamint a magyar szociális partnerek körében. G. TÓTH Károly, mint tanácsadó és konzulens, részt vett és jelenleg is részt vesz több távközlési és médiavállalat, valamint munkaadói szövetség és intézmény stratégiájának kidolgozásában és bevezetésében.

Dr. G. TÓTH, egy szakkönyv, és több mint 140 tanulmány és szakcikk szerzője. Az eredményes együttműködés kérdéseivel foglalkozó, "Vezérlő alapelvek" című könyve 1999-ben jelent meg, amely ma is nagy sikerű könyvnek számít a témakör ismerői körében. Továbbá, társszerzője a 2000-ben kiadott "TÉZISEK" című könyvnek, amely az Információs Társadalom társadalmi, gazdasági hatásaival foglalkozik.

Elismert szakértője az EU intézményi rendszerének és ezen belül a foglalkoztatáspolitika és a Társadalmi Párbeszéd kérdéseinek. Nagy jártassággal rendelkezik az UNICE, az ILO és a CEEP tevékenysége területén, melyek nemzetközi rendezvényein számos alkalommal részt vett és gyakran előadásokat is tartott. Az EU által felkért bírálója volt a spanyol, és a portugál foglalkoztatási célprogramoknak.

Dr. G. TÓTH tanácsadói kapcsolatot tart több magyar munkaadói szövetséggel, köztük a STRATOSZ-szal is, amelyben jelenleg megbízási szerződés alapján vezető tanácsadóként dolgozik, és ilyen minőségében szakértőként képviseli a szövetséget az OÉT-ben, az EU Integrációs Tanácsban, a Nemzeti ILO Tanácsban és számos szakbizottságban.

 Alkotói önéletrajz

Azt gondolom hogy, az ember értékét az alkotásai határozzák meg. Az alkotást nagyon általánosan értem, tehát beleértek minden tevékenységet, mellyel az ember valami hasznos cselekedetet, szép művet, vagy gondolatot hoz létre.

Az alkotás jellegű írást és rajzolást nagyon korán elkezdtem, bár akkor még ezekben a cselekedetekben semmi tudatos alkotási elképzelés nem volt. Írtam és rajzoltam csak úgy kedvtelésből. Sajnos nem is maradt meg azokból a kezdeti időszakaimból szinte semmi. Néhány kis írásomra, pár versemre és rajzomra ennek ellenére is emlékszem.

Az általános iskola és a gimnázium határán kezdtem el nagyon komolyan naplót írni, amelyben nem csak szöveget írtam, hanem rajzoltam is. A versírással és rajzolással 1970-ben Franciaországban kezdtem el lényegesen többet foglakozni, ahol ösztöndíjasként tölthettem egy hosszabb időszakot. Annak idején, Párizsban, sokat jártam különböző művészeti és irodalmi klubokba és esti tanfolyamokra, hogy képezzem magamat. Franciaországból hazatérve megmaradt ugyan az érdeklődésem a művészetek és az irodalom iránt, de a legtöbb időmet a műszaki, gazdasági kérdésekre fordítottam. Számos szakmai és vezetési szakcikket írtam.

A nagy intenzitású szakmai munkám mellett, hosszas előkészítés után 1996-ban jelent meg a "Vezérlő alapelvek" című könyvem, amely lényegében egy önmegvalósítással foglalkozó, inkább szakmai, mint irodalmi jellegű könyv. Hosszú éveken át főszerkesztője voltam az ANTENNA HUNGÁRIA RT vállalati lapjának, amelynek során sok irodalmi és szerkesztési tapasztalatra tettem szert.

Az első könyvemet megelőzően több szakmai könyv írásában társszerzőként vettem részt, amelyek közül az információs társadalom kérdéseivel foglakozó "Tézisek" című tanulmányt emelem ki.

A rajzolást és festést, a párizsi esti festőiskolában elsajátított technikával hol gyakrabban, hol ritkábban, de folyamatosan végeztem. Azt hiszem mások számára is érdekes megfigyelésem, hogy a művészeti, irodalmi érdeklődés általában a külföldi utazásaim alatt frissült fel, éledt rendszeresen újjá. Ez érthető is, hisz az itthoni időm jelentős részét a szakmai munka kötötte le. A külföldi utak a zsúfoltságuk ellenére is több lehetőséget és motivációt nyújtottak a művészetre és irodalomra.

A szakmai publikációim mellett az irodalmi és művészeti jellegű alkotásaim publikálása lényegében az ilyen jellegű internetes honlapok elterjedésével kezdődött meg. Felhasználva azt az adottságot, hogy a szakmámból kifolyólag is sokat foglalkoztam az internettel, elkezdtem a korábban elkészült verseimet és rajzaimat a különböző irodalmi és művészeti internetes honlapokon közölni. Az irodalmi és művészeti honlapokon nagy zsongást és érdekes, új lehetőségeket tapasztaltam. Ez az aktvitásom újabb ösztönzést adott arra, hogy újabb és újabb verseket, novellákat írjak, és újabb rajzokat készítsek.

Az alkotói akaratot és erős motiváltságomat valószínűleg az édesapámtól örököltem. Ahogy telik felettem az idő úgy kerülök egyre közelebb az én drága jó édesapámhoz, aki egy csendes, megértő és meglehetősen tartózkodó ember volt.

Magas, szikár termete, elképesztő szívóssága, hihetetlen nagy teherbírása és sokoldalúsága újra és újra elcsodálkoztat.

Az én édesapám egy valóságos falusi polihisztor volt, aki szinte mindent tudott, amire az életben egy vidéken élő embernek szüksége lehetet. Foglakozása szerint kereskedő és földműves volt, de értett a kubikoláshoz, az asztalos és ácsmunkákhoz, saját kezűleg tudott cipőt és csizmát varrni, amihez még a kaptafákat és faszegeket is maga készítette. Gyönyörű vesszőkosarakat font, székeket, padokat készített és mesterien tudott gyümölcsöt és szőlőt termelni. Ha szükség volt rá meg tudta patkolni a lovat és le tudta vágni a disznót. Megnyúzta a nyulat és bárányt és tudott jó pálinkát főzni és értet a gyümölcsök aszalásához. Szinte hihetetlen, de így sorolhatnám még hosszan, hogy mi mindenhez értet és csinált is az én édesapám.

Ma, a mögöttem lévő élettapasztalattal nyugodtan mondhatom, hogy az én édesapám egy nagyon egyszerű, de a maga nemében igazán teljes életet élt, amire én is törekszem.

Édesapám hosszú és szerpentinekkel teli alkotói ösvényét kutatgatva egyre tisztábban látom életének szédületes iramát, és bár minden igyekezetemmel nyomában szeretnék járni, mérföldes lépéseit még utánozni is alig tudom.

Életfilozófia

Eddigi mozgalmas életem során az írás és rajzolás egyre inkább jelentősebb motiváló erővé vált a szakmai kihívások felvállalásához és az élet sok megpróbáltatásainak elviseléséhez. A rajzolás és írás egyre inkább teljesebbé tette az életemet.

A sikeres önmegvalósítás kérdéseivel foglakozó, "Vezérlő alapelvek" című könyvem megírása és a különböző alkalmakkor történő alkalmazása során megerősödött bennem, hogy a sikeres önmegvalósítás alapfeltétele a sokoldalúság. Meg kellett tanulnom, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsek a biológiai és szellemi létezésem, a fizikai és a szellemi munkám között, a műszaki és a humán jellegű tevékenységeim között. Ez a sokoldalúság az, ami alapja lehet egy igazán teljesebb életnek. A teljesebb életre törekvés, életformám meghatározó irányvonala lett és ezt igyekszem másokkal is megértetni és elfogadtatni. Erről szólnak írásaim, erről tartok előadásokat hazai és nemzetközi hallgatóság előtt. A teljesebb életre törekvésem elválaszthatatlan részévé vált a rendszeres testedzés, az írás és rajzolás, valamint a rendszeres szakmai és fizikai munka.

Hiszek abban a tanításban, mely szerint azok, akik a fizikai és szellemi munkából nem megfelelően veszik ki a részüket, hamarabb öregszenek és halnak meg, mint azok, akik rendszeresen felvállalják a fizikai és szellemi kihívásokat.

A műszaki és gazdasági munkám mellett, verseim, novelláim, rajzaim és festményeim ebben a felfogásban születnek meg, és segítenek egy teljesebb, színesebb, ha úgy tetszik gazdagabb életet élni.

Ezen a honlapon közreadott alkotásaim is ennek a teljesebb életre törekvésnek a része és eredménye.

Ars-poétika

Az élet csodálatosan szép, csak a szépségét fel kell ismernünk. Az élet minden pillanata, minden mozzanata tele van kihívásokkal, küzdelmekkel, örömökkel és bánatokkal, rajtunk múlik, hogy minek adunk nagyobb esélyt.

Az élet értekei akkor válnak igazán sajátunkká, ha képesek vagyunk azokat másokkal is megosztani. Minél többet nyújtunk, adunk másoknak, annál teljesebb, gazdagabb lesz a saját életünk.

Nem az a fontos, hogy kik vagyunk, hanem az, hogy kik akarunk leni.

Budapest, 2006.11.06.

Levélküldés  |  Általános üzletszabályzat  |  Letöltött lapok: 112009  |  Látogatók száma: 110810